Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate a www.dorinabaciu.ro, se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți și să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu cursanții săi, precum și în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și a ofertelor acestuia.  SC CURSURI ENERGY & MIND SRL va reține datele personale și le va folosi în scopul informării utilizatorilor privind cursurile/seminariile de pe site-ul www.dorinabaciu.ro și a trimiterii prin mail de REMINDERE pentru plată curs și/sau pentru începere curs, celor înscrisi la respectivul curs.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

SC CURSURI ENERGY & MIND SRL prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul European 679/2016 (GDPR) și legislația națională în vigoar.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal persoanele vizate își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a societății cu scopul comunicării programei de cursuri și a proiectelor de dezvoltare personală și spirituală.

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția cazurilor în care firma are obligația de a dezvălui datele în temeiul legislației în vigoare.

Persoanele vizate, au, următoarele drepturi:

Dreptul de acces la date al persoanei vizate

Persoana vizată va avea dreptul să obțină o confirmare cu privire la faptul că datele cu caracter personal care o privesc sunt prelucrate sau nu și să aibă acces la acele date cu caracter personal, inclusiv la următoarele informații:

–  scopul prelucrării

–  categoriile de date cu caracter personal vizate;

–  destinatarii, în special destinatarii din țari terțe;

– durata preconizată de stocare a datelor cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru stabilirea acelei durate

– existența dreptului de a solicita operatorului să rectifice respectivele date cu caracter personal, să le șteargă sau să restricționeze prelucrarea lor sau existența dreptului de a se opune acelei prelucrări (în mod clar și separat de alte informații);

–  dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;

–  în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, sursa acestora;

–  în cazul transferului către țări terțe, de asemenea, măsurile de protecție corespunzătoare adoptate.

Dreptul de rectificare a datelor

Persoană vizată are dreptul:

–  pentru rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care îl/o privesc, fără întârzieri nejustificate,

–  să obțină completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare

Operatorul va comunica rectificarea datelor cu caracter personal fiecărui destinatar, cu excepția cazurilor în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat de mare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizată va avea dreptul de a șterge datele cu caracter personal care o privesc, din următoarele motive:

–  datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;

–  persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia s-a efectuat prelucrarea;

–  persoana vizată aduce obiecții prelucrării;

–  datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

–  datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a se conforma unei obligații legale;

Operatorul nu este obligat să șteargă datele cu caracter personal dacă prelucrarea este necesară:

–  pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;

–  pentru respectarea unei obligații legale sau pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul;

–  din motive de interes public în domeniul sănătății publice (articolul 9 alineatul (2) literele (h) și (i), precum și articolul 9 alineatul (3) ale regulamentului);

–  în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri stințifice sau de cercetare istorică, în scopuri statistice, în măsura în care dreptul de ștergere a datelor este de natură să facă imposibilă sau să prejudicieze grav atingerea obiectivelor acelei prelucrări; sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

În cazul în care operatorul a facut publice datele cu caracter personal și este obligat, în urma unei cereri a persoanei vizate, să le șteargă, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costul punerii în aplicare, va trebui să ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii și destinatarii care prelucrează datele cu caracter personal ca persoana vizată a solicitat ștergerea de către aceștia a oricăror link-uri sau a oricăror copii sau replicări ale datelor cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Operatorul va restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate în următoarele cazuri:

–  exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pe o durată care permite operatorului să verifice acuratețea datelor cu caracter personal;

–  prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării lor;

–  operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar datele cu caracter personal sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;

–  persoana vizată a formulat obiecții cu privire la prelucrarea pe baza unei sarcini efectuate în interesul public sau pentru interesele legitime ale operatorului său ale unei terțe părți, pe durata verificării prin care se stabilește dacă motivele legitime ale operatorului sunt superioare celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal a fost restricționată, acele date cu caracter personal pot fi doar stocate. Prelucrarea ulterioară este posibilă numai:

– cu acordul persoanei vizate;

– pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor revendicări legale sau pentru protejarea drepturilor altei persoane fizice sau juridice;

–  din motive de interes public al unui Stat Membru.

Operatorul este obligat să informeze fiecare destinatar despre restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau ar presupune un efort disproporționat de mare.

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul să transmită datele cu caracter personal care îl privesc de la un operator la altul (în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic), dacă prelucrarea se face pe baza consimțământului persoanei vizate sau pe baza contractului în cadrul căruia persoana vizată este parte contractantă, iar prelucrarea se face prin mijloace automatizate. Este imperativ ca transmiterea datelor cu caracter personal să nu afecteze în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Persoana vizată are dreptul să obțină datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de calculator.

Dreptul de a obiecta

Persoana vizată va avea dreptul să se opună, în orice moment, din motive legate de situația sa specifică, prelucrării datelor cu caracter personal în scopul:

–  îndeplinirii unei sarcini efectuate în interes public sau pentru interesele legitime ale operatorului sau ale terței părți, inclusiv elaborarea profilurilor;

– comercializării directe, inclusiv elaborarea profilurilor, în măsura în care este legată de o astfel de comercializare directă (în acest caz datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate in scopul comercializării directe);

– cercetării științifice sau istorice.

La cererea oricărei persone vizate, SC CURSURI ENERGY & MIND SRL va asigura acesteia exercitarea drepturilor sale. În vederea exercitării acestor drepturi, persoana vizată va transmite o cerere scrisă, datată și semnată către SC CURSURI ENERGY & MIND SRL , la adresa B-dul Chișinău Nr.5, în atenția Directorului Administrativ.

Termeni și condiții

Termenii și condițiile de mai jos se referă la înscrierile în cadrul site-ului www.dorinabaciu.ro pentru participarea la cursurile și evenimentele organizate de către SC CURSURI ENERGY & MIND SRL , cu sediul în București, B-dul Chișinău Nr.5, Sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerţului cu Nr.  J40/7529/2020 și cod fiscal 42730981,  cont bancar (RON) RO17BTRLRONCRT0554718101, Banca Transilvania. 

Pentru a avea toate informațiile legate de condițiile înscrierii și participării la cursurile de dezvoltare personală prin metoda Recalibrarea Ființei, susținut de  psihologul Mihai Lucian, vă rugăm să citiți cu atenție cele de mai jos. În cazul în care aveți întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să ne contactați la unul dintre următoarele numere de telefon: 0727611340 Dorina. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere ce apare pe www.dorinabaciu.ro, cursantul se înscrie la cursurile sau evenimentele organizate de SC CURSURI ENERGY & MIND SRL, și răspunde pentru corectitudinea datelor furnizate de el. Adresa de e-mail sau numărul de telefon indicat greșit atrage după sine neînregistrarea înscrierii, dat fiind faptul că organizatorul nu poate contacta cursantul.

Cum mă înscriu online:

Butonul de înscriere este amplasat în partea dreaptă a paginii de prezentare a fiecărui curs sau eveniment. Înainte de a vă înscrie, vă rugăm să citiți cu atenție detaliile: data de începere (perioada derulare), vârsta minimă cursant, taxa de curs, loc de desfășurare și număr maxim de locuri la curs (unde este cazul). Pentru a vă înscrie la un curs sau eveniment al SC CURSURI ENERGY & MIND SRL trebuie să dați click pe butonul ÎNSCRIE-TE și să completați câmpurile care figurează în mesajul de înscriere.

După completarea formularului de ÎNSCRIERE la curs, confirmarea locului în sală (telefonic) este obligatorie la telefonul afișat pe pagina cursului.

Costul cursurilor:

Toate prețurile afișate pe site sunt în RON și, în cazul cursurilor, sunt exprimate per modul (număr total sedințe la cursuri). Locurile la cursurile și evenimentele de pe site-ul www.dorinabaciu.ro sunt disponibile în limita locurilor existente în sala de curs.

În cadrul cursurilor (1-3 zile), cursantului  îi revine obligația de a achita taxa de înscriere specificată pe site-ul www.dorinabaciu.roPrezența participanților în cadrul cursurilor este obligatorie pe durata celor trei zile.

În cadrul cursurilor gratuite (2 zile), cursantului îi revine obligația de a achita 25 ron/zi, în cadrul locației, reprezentând locul său în sala de curs. Prezența participanților în cadrul cursurilor este obligatorie pe durata celor două zile.

În cadrul seminarului (3-4 ore), cursantului îi revine obligația de a achita 25 ron/zi, în cadrul locației, reprezentând locul său în sala de curs. Prezența participanților în cadrul seminarului este obligatorie pe durata celor trei ore.

În cadrul  prezentarilor/seminarelor gratuite (1-2 ore), locul in sală pentru fiecare participant va fi suportat de către d-nul Lucian Mihai. Prezența participanților în cadrul seminarului este obligatorie pe durata celor  două ore.

Este interzisă înregistrarea video și/sau audio a cursului sau a discuțiilor și de asemenea reproducerea și distribuirea materialelor și informațiilor oferite la curs, fără acordul în scris a trainerului.

Modalități de plată:

Plata integrală a Cursului de dezvoltare personală  prin metoda Recalibrarea Ființei, prezentat de Dl Mihai Lucian, în contul bancar al SC Cursuri Recalibrare SRL (RON) RO52BACX0000001096532001, Banca Unicredit Bank, se va face cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea cursului/evenimentului.

Confirmarea plății taxei de participare, în contul SC Cursuri Recalibrare SRL, este realizată în scris, la adresa de email cursuri@dorinabaciu.ro.

Condiții de returnare a taxei de curs:

Returnarea taxei de participare se poate face numai dacă retragerea (anunțarea în scris a imposibilității de a participa la curs/eveniment) este anunțată cel târziu cu 7 zile înainte de data de începere/data evenimentului.

În cazul în care retragerea se face după începerea cursului, suma aferentă taxei de curs nu se returnează, deoarece locurile în sală sunt limitate și taxele reprezintă costurile pentru realizarea cursurilor, inclusiv onorariul trainerului și materialele de curs.

Obligații:

Pentru a oferi informații actualizate www.dorinabaciu.ro va realiza periodic modificări în conținutul site-ului, schimbările referindu-se la informații despre cursuri, descrieri, poze, prețuri etc. Prețurile de pe site se pot modifica în funcție de costurile aferente unui curs și onorariile trainerilor.

Site-ul www.dorinabaciu.ro nu este răspunzător pentru prejudiciile generate de conexiunea de internet, în utilizarea, copierea sau afișarea conținutului site-ului declinându-și de asemenea răspunderea, pentru orice dezavantaje care pot surveni din cauza unor erori de software sau alte defecțiuni tehnice apărute la server.

_______________

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU PLATA ONLINE

Orice înscriere/programare sau comandă sau altă acțiune  pe site-ul www.dorinabaciu.ro implică acceptarea Termenilor și Condițiilor ce vor fi detaliate mai jos.

Modalitate de contractare

În cazul în care doriţi să beneficiaţi de oricare dintre serviciile oferite de SC CURSURI ENERGY & MIND SRL, trebuie să acceptaţi în prealabil termenii şi condiţiile specifice de furnizare a acestora. Modalitatea de acceptare va fi realizată online, prin consimţământul acordat de Client în privinţa aplicării următoarelor clauze.

Dacă nu acceptați termenii și condițiile prevazute în acest document, nu folosiți site-ul www.dorinabaciu.ro și serviciile oferite prin intermediul său.

Termeni pentru plată online

Politica de utilizare acceptabilă: poate fi modificată periodic și este publicată pe site-ul www.dorinabaciu.ro;

Prestator: Societatea SC CURSURI ENERGY & MIND SRL , cu sediul în București, B-dul Chișinău Nr.5, Sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerţului cu Nr.  J40/7529/2020 și cod fiscal 42730981,  cont bancar (RON) RO17BTRLRONCRT0554718101, Banca Transilvania. 

Client: Persoana fizică/ Persoana Fizica Autorizata/Persoana juridică/ Asociatii ce efectuează o Comandă;

Servicii: Orice servicii online oferite de SC CURSURI ENERGY & MIND SRL, menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către SC CURSURI ENERGY & MIND Clientului.

Comandă: Acordul dintre SC CURSURI ENERGY & MIND SRL și Client prin care SC CURSURI ENERGY & MIND SRL se obligă să livreze serviciile solicitate: programări, cursuri, seminare, iar Clientul să achite doar contravaloarea acestora menționate în site.

Contract: O Comandă trebuie confirmată de către Prestator.

Prin procesarea unei comenzi pe site-ul www.dorinabaciu.ro, Clientul este de acord cu Termenii și Condițiile website-ului. Acceptarea comenzii de către SC CURSURI ENERGY & MIND SRL se consideră finalizată în momentul confirmării prin e-mail. Orice comandă neconfirmată de către SC CURSURI ENERGY & MIND SRLE nu va avea valoarea unui Contract.

Efectuarea comenzii

După selectarea serviciilor dorite și efectuarea comenzii, Clientul va proceda la plata acestora conform metodelor de plată detaliate în secțiunea Modalități de plată.

Clientul se obligă să introducă în formular date complete, corecte și conforme cu realitatea (sumele afișate în site). Înregistrarea datelor se realizează în concordanță cu legislația în vigoare. SC CURSURI ENERGY & MIND SRL nu poate fi trasă la răspundere pentru orice fel de pagube cauzate de furnizarea de către Client a unor acțiuni, informații incorecte sau incomplete.

Clientul este de acord să achite contravaloarea serviciilor noastre în avans.

Serviciile oferite:

Sedinte individuale

Cursuri/Seminare/Excursii/Întâlniri/Workshop

Detaliile privind caracteristicile fiecărui serviciu  se pot găsi pe site la categoria respectivă.

Tarife (prețuri)

Tarifele afișate pe www.dorinabaciu.ro sunt exprimate în LEI.

La tariful afișat pentru fiecare serviciu ori produs se va adăuga și comisionul perceput de procesatorul de plăți, aceste comisionane pot fi schimbate de către procesatorul de plați conform unui act adițional la contractul încheiat.

SC CURSURI ENERGY & MIND SRL are dreptul de a modifica tarifele afișate pe www.dorinabaciu.ro, dar și dreptul de a modifica caracteristicile pachetelor oferite.

Până la realizarea unei comenzi, SC CURSURI ENERGY & MIND SRL își rezervă dreptul de a modifica prețurile pentru serviciile oferite prin intermediul site-ului, în orice moment, iar SC CURSURI ENERGY & MIND SRL nu oferă garanții de preț sau rambursări în situația unei reduceri a prețului sau a unei oferte promoționale ulterior achiziției.

Modalitatea de plată

Plata online folosind cardul

Plata va putea fi efectuată online cu cardul prin platforma Netopia MobilPay, în condiții de siguranță deplină. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod CVV2/CVC2).

Pentru finalizarea corectă a tranzacției, trebuie să furnizați codul cardului (toate cifrele din cele patru grupe de pe fața cardului, fără spații), data de expirare, numele deținătorului și ultimele trei cifre de pe spatele cardului inscripționate pe banda cu semnătura dumeaneavoastră (în funcție de card, unele informații pot lipsi).

Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv prin intermediul platformei Netopia MobilPay.

Site-ul www.dorinabaciu.ro nu solicită și nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.

Utilizarea serviciilor

Serviciile oferite de către SC CURSURI ENERGY & MIND SRL vor fi utilizate numai în scopuri licite și morale, orice activități în afară de cele menționate în site sunt strict interzise. Clientul va respecta Politica de Utilizare Acceptabilă și se va asigura că orice altă entitate care utilizează serviciile va respecta și Politica de Utilizare Acceptabilă.

Toate serviciile furnizate de către SC CURSURI ENERGY & MIND SRL sunt folosite și administrate de către Client, iar folosirea acestor servicii este în totalitate responsabilitatea Clientului,SC CURSURI ENERGY & MIND SRL  neavând acces sau având acces limitat la informațiile sau activitățile care se desfășoară și nefiind răspunzătoare de nerespectarea prevederilor legale aplicabile. SC CURSURI ENERGY & MIND SRL se conformează prevederilor legale și va da curs oricărei sesizări venite de la persoane prejudiaciate ori instituții/autorități sau organizații, sesizări care crează cel puțin o aparență rezonabilă de legalitate.

Utilizări interzise

Serverele SC CURSURI ENERGY & MIND SRL pot fi folosite doar în scopuri legale. Transmiterea, stocarea ori distribuirea oricăror informaţii, date sau materiale care încalcă dispoziţiile legale în vigoare sau care, în mod direct pot facilita încălcarea oricărei prevederi legale, este interzisă. Clientul se obligă să nu folosească serviciile furnizate sub nici o formă şi în nici o circumstanţă pentru comunicarea de informatii, cu referirea la direcţionarea din următoarele:

  • orice imagine sau text menit să încurajeze xenofobia;
 • amenintări, abuz, hărţuire, declaraţii calomnioase;

 

 • pornografie infantilă;

 

 • nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu conţinut sexual sau obscen, fără respectarea condiţiilor legale în vigoare;

 

 • materiale sau conţinut informaţional care încalcă drepturile de autor, drepturile asupra mărcilor precum şi orice alt drept de proprietate intelectuală aparţinând unei terţe persoane;

Următoarele activităţi sunt interzise:

 

 • colectarea de informaţii personale pentru utilizarea acestora în scopuri ilegale;

În temeiul dispoziţiilor Legii comerţului electronic nr.365/2002, cu modificările ulterioare, SC CURSURI ENERGY & MIND SRL va acţiona rapid în vederea eliminării sau blocării accesului la orice activitate sau informaţie care, prin natura sa, poate vătăma drepturile unui terţ.

Responsabilități

Clientul are responsabilitatea de a actualiza informațiile de contact și datele de facturare menționate în contul său. SC CURSURI ENERGY & MIND SRL  nu are nici o responsabilitate pentru daune intervenite ca urmare a neefectuării de către Client a actualizărilor necesare.

SC CURSURI ENERGY & MIND SRL nu va fi responsabilă pentru daune cauzate de nedisponibilitatea temporară a serverelor, oricare ar fi motivul care cauzează acest lucru. Această prevedere include și daunele rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Societatea SC CURSURI ENERGY & MIND SRL este înregistrată în Registrul General al Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, conform Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, SC CURSURI ENERGY & MIND SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: oferirea serviciilor, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor de educare, de dezvoltare.

Prin completarea datelor dumneavoastră în formularul de creare de cont și/sau de Comandă declarați că acceptați necondiționat ca datele dumneavoastră personale să fie incluse în baza de date a SC CURSURI ENERGY & MIND SRL, o companie înregistrată în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal și vă dați acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către SC CURSURI ENERGY & MIND SRL.

De asemenea, vă dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către SC CURSURI ENERGY & MIND SRL atât afiliaților săi precum și altei/altor entități legale.

Prin citirea prezenților Termeni și Condiții Clientul ia la cunoștință faptul că îi sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încalcare a drepturilor sale garantate de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

Totodată, Clientul are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora. Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate la adresa de e-mail contact@dorinabaciu.ro , vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

  • să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.
 • să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară;

 

 • să interveniți asupra datelor transmise;

 

Forța majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră, în conformitate cu legislația în vigoare.

Legea aplicabilă – jurisdicția

Contractul este supus legii române. Eventualele litigii apărute între SC CURSURI ENERGY & MIND SRL și Client se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din București.

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate materialele integrate în acest site sunt proprietatea intelectuală a SC CURSURI ENERGY & MIND SRL . Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, în cazul copierii cât și a dreptului de proprietate atrage după sine despăgubiri și se sancționează conform legii.

Dispoziții finale

Pe lângă Termenii și Condițiile afișate mai sus, SC CURSURI ENERGY & MIND SRL, în funcție de serviciul achiziționat de Client, poate încheia și contracte suplimentare de furnizare a serviciilor, caz în care între părți vor fi valabile condițiile astfel stabilite. Astfel, Termenii și Condițiile reprezintă un contract cadru general care poate fi ulterior modificat prin acordul părților prin semnarea unor contracte ori anexe suplimentare.

SC CURSURI ENERGY & MIND SRL își rezervă dreptul de a-și modifica politica și condițiile de utilizare a serviciilor fără o notificare prealabilă.

TELEFONUL CONSUMATORULUI – INFOCONS – 021.9551

Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului București

Adresa: Str. Transilvaniei, Nr. 2, Bucureşti, Sector 1, cod poștal 010798
Tel.: 021/310.63.75 – birou reclamații
Tel: 021/310.63.79
Fax: 021/310.63.80

Website : www.anpc.gov.ro www.dorinabaciu.ro